آفریقای شمالی

     آفریقای شمالی (طرح جغرافیای جهان سازمان ملل متحد)      منطقه مرتبط جغرافیایی
از چپ به راست:      صحرای غربی، مراکش، الجزایر، تونس،
لیبی، مصر، سودان، سودان جنوبی
از راست به چپ:      چاد، نیجر، مالی، موریتانی

به آن بخش از قاره آفریقا که در شمال صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته آفریقای شمالی می‌گویند. مرزهای دقیقی برای این ناحیه تعریف نشده. در کل ۸۰ درصد از مردم آفریقای شمالی از نژاد سفید هستند.

کشورها و قلمروهای واقع در آفریقای شمالی عبارت‌اند از:  الجزایر ،  تونس ،  مصر ،  لیبی ،  مراکش ،  سودان، و  جمهوری دموکراتیک صحرای غربی و سودان جنوبی.

تبلیغات