آستریدها

آستریدها (به انگلیسی: Asteridae) نامی است که برای طبقه‌بندی گیاهان گلدار در سیستم APG II استفاده می‌شود.

asterids

زغال‌اخته‌سانان
خلنگ‌سانانآستریدها

خاس‌سانان
میناسانانEscalloniales
Bruniales
کرفس‌سانان
خواجه‌باشی‌سانانParacryphialesآستریدها

Icacinales
Metteniusales
ابریشم‌آویزسانان
Boraginalesگل‌سپاسی‌سانانVahlialesنعناسانانبادنجان‌سانان

پیوند به بیرون

تبلیغات