آزادی اجتماع

اعتصاب نوعی از آزادی اجتماعات است

آزادی اجتماع که گاهی به جای آزادی انجمن به کار می‌رود، حقی فردی برای جمع شدن و ابراز، ترویج و تعقیب و دفاع کردن از علایق مشترک به طور دسته جمعی است. آزادی اجتماع به عنوان یکی از حقوق بشر، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی شمرده می‌شود.

پاره‌ای از قانون اساسی آمریکا، در رخداد اوکلند را اشغال کنید، ۲۰۱۱
تبلیغات